Regulamin

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady korzystania z klubu ArtFit Fitness & Wellness oraz ArtDance Studio Tańca (zwanego dalej „Klubem”), mieszczącego się w budynku przy ul. Kadrowej 17, 04-421 Warszawa.
 2. Klub świadczy usługi rekreacyjno-sportowe w szczególności takie jak zorganizowane zajęcia grupowe (wg aktualnego harmonogramu zajęć dostępnego w recepcji lub na stronie www.artdance.waw.pl oraz www.artfit.waw.pl, siłownia, masaż oraz sauna.
 3. Godziny otwarcia Klubu są podane na stronie internetowej Klubu. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w uzasadnionych przypadkach Klub zastrzega sobie prawo do ich skrócenia lub zamknięcia klubu.
 4. Prawa i obowiązku Klubu oraz Członków Klubu reguluje niniejszy regulamin Klubu (dalej zwanym „Regulaminem”). Regulamin Klubu dostępny jest na stronie internetowej Klubu oraz w recepcji Klubu.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU

 1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie mogą korzystać z usług Klubu jedynie na podstawie umowy zawartej z rodzicem/opiekunem.
 2. Na terenie Klubu mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 12. roku życia za wyjątkiem osób, wobec których adresowane są zajęcia grupowe dla dzieci, treningi personalne, zajęcia dla mam z dziećmi.
 3. Korzystający z usług Klubu, o których mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, są członkami Klubu (zwanymi dalej „Członek Klubu”).
 4. Korzystanie z usług Klubu odbywa się na podstawie mowy zawartej pomiędzy Członkiem Klubu a Klubem oraz:
  1. Posiadaniem aktualnego karnetu (dalej zwanego „Karnetem”),
  2. Uiszczenia opłaty za pojedyncze wejście do Klubu (dalej zwanym „Wejście Jednorazowe”),
  3. Skorzystania z promocji „Pierwsze Wejście Gratis” (dalej zwanej „Pierwsze Wejście Gratis”).
  4. Umowy zawartej pomiędzy Klubem a partnerem zewnętrznym, tj. Benefit Systems, Vanity Style, OK System Polska (zwanymi dalej „Partner Klubu”), na podstawie karty Multisport, Fit Profit oraz system OK System (zwanymi dalej „Karta Partnerska”).
 1. Ceny karnetów, pojedynczych wejść oraz pozostałych usług dostępne są w Cenniku.
 2. Osoby korzystające z usług Klubu przy pierwszej wizycie są zobligowane do przekazania swoich danych personalnych oraz kontaktowych (imię, nazwisko, daty urodzenia, numer telefonu, adres e-mail) w celu rejestracji jako Członek Klubu, realizacji postanowień umowy oraz w celach kontaktowych.
 1. Wraz z zakupem karnetu Członek Klubu otrzymuje spersonalizowaną imienną kartę członkowską (zwaną dalej „Kartą”), na której zakodowany jest rodzaj karnetu Koszt Karty wynosi 10 zł i jest pobierany jednorazowo. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty Członek Klubu płaci za każdą następną 10 zł.
 2. Kartą może posługiwać się jedynie jej posiadacz. W przypadku stwierdzenia, że korzystająca z Karty osoba nie jest jej posiadaczem, Klub zastrzega sobie prawo do jej zatrzymania, jak również anulowania karnetu.
 3. Aktywacja Karnetów następuje w chwili pierwszego skorzystania z usług Klubu na podstawie danego Karnetu lub od momentu daty ustalonej podczas zakupu Karnetu przez Klubowicza.
 4. Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie Karty Partnerskiej jest zobligowany do każdorazowego okazywania dokumentu potwierdzającego tożsamość przy wejściu do klubu.
 5. Członek Klubu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Klubu, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć grupowych oraz siłowni, jak również wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Klub. Wizerunek Członków Klubu będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek Członka Klubu może być rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił element całości.
 6. Po wejściu do Klubu, przed wejściem do stref treningowych, u pracownika recepcji należy odebrać kluczyk do szafki na odzież. W celu otrzymania kluczyka Członek Klubu pozostawia w depozycie Kartę, Kartę Partnerską lub dowód tożsamości.
 7. Przedmioty, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć, powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach na odzież. Za utratę przedmiotów osobistych Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Rzeczy pozostawione na terenie Klubu i nieodebrane uznaje się za porzucone w rozumieniu art. 180 kodeksu cywilnego i przechodzą na własność Klubu.
 9. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata 20 złotych.
 10. Członek Klubu zobowiązany jest do zmiany obuwia w szatni na zakryte i sportowe. Niektóre ćwiczenia wymagają uczestnictwa bez obuwia.
 11. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 1. palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych,
 2. spożywania alkoholu,
 3. zażywania środków odurzających i narkotyków, a także wstępu do pomieszczeń klubu pod wpływem tych środków,
 4. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, broni, materiałów pirotechnicznych oraz łatwopalnych,
 5. wprowadzania zwierząt,
 6. handlu, akwizycji i pozostawiania materiałów reklamowych bez zgody Klubu,
 7. prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza o charakterze komercyjnym lub zarobkowym, w szczególności treningów personalnych, bez uprzedniego uzgodnienia z Klubem,
 8. przynoszenia do Klubu leków dostępnych na receptę, które nie służą do osobistego użytku Klienta i nie zostały przepisane przez lekarza lub innych środków, których celem jest zwiększenie sprawności fizycznej (np. sterydów anabolicznych).
 1. Członek Klubu przebywający na terenie Klubu, zobowiązany jest do:
 1. nienaruszenia spokoju i porządku, a także niezakłócania innym osobom możliwości korzystania z jego usług,
 2. zachowania ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu,
 3. odkładania używanego sprzętu na przeznaczone do tego miejsce,
 4. podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu,
 5. opuszczenia Klubu do godziny jego zamknięcia.
 1. Członek Klubu w przypadku zauważenia usterek lub jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących stanu sprzętu lub pomieszczeń, powinien powstrzymać się od dalszego ich użytkowania i zgłosić ten fakt trenerowi lub innemu członkowi personelu Klubu.
 2. Zabrania się przestawiania urządzeń treningowych bez zgody personelu Klubu.
 3. Przed skorzystaniem z dostępnych w Klubie urządzeń należy zapoznać się z instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego znajdującymi się na urządzeniach. W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc trenera sprawującego opiekę na sali lub innego pracownika Klubu.
 4. W przypadku podejrzenia, że Członek Klubu rejestruje, kopiuje programy treningowe, choreografie lub układy w celu wykorzystania ich w innej jednostce komercyjnej lub na własny użytek, Klub zastrzega sobie prawo do wykluczenia i pozbawienia go statusu Członka Klubu oraz natychmiastowego zakończenia umowy bez prawa rekompensaty dla Członka Klubu.
 5. Z pomieszczeń oraz urządzeń Klubu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez instruktora lub wynikający z instrukcji urządzeń oraz zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.
 6. Członek Klubu może korzystać z pomieszczeń Klubu ogólnodostępnych. Klub zastrzega sobie prawo do udostępniania sal do treningów grupowych tylko w czasie ich trwania.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i podniesienia jakości świadczonych usług Klub prowadzi monitoring za pomocą sieci kamer przemysłowych.
 8. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego treningu, używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu, w tym w szczególności za skutki ewentualnych urazów i kontuzji. Wszelkie skutki powyższych działań całkowicie obciążają Członka Klubu.
 10. Za wyrządzone przez Członka Klubu szkody na mieniu oraz szkody na osobie odpowiedzialność ponosi Członek Klubu, a w przypadku niepełnoletnich użytkowników Klubu również ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu o których mowa w niniejszym regulaminie. Naruszenie postanowień regulaminu upoważnia Klub do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 12. W trakcie korzystania z siłowni lub podczas zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do uwag i zaleceń instruktora lub trenera siłowni.
 13. Instruktorzy klubowi oraz zewnętrzni trenerzy personalni mają możliwość prowadzenia treningów indywidualnych tylko za uprzednią zgodą menadżera Klubu i na warunkach z nim ustalonych.
 14. Trening na siłowni nie jest objęty systemem rezerwacji.
 15. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach grupowych dla Członków Klubu wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonać na trzy sposoby: osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie oraz za pomocą systemu rezerwacji on-line (zwanego dalej „Strefa Klubowicza”) dostępnego na stronie internetowej klubu.
 16. Członek Klubu może odwołać rezerwację najpóźniej na trzy godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołanie można dokonać na trzy sposoby: osobiście w recepcji klubu, telefonicznie lub za pomocą systemu rezerwacji on-line dostępnego na stronie internetowej klubu.
 17. Dostęp do Strefy Klubowicza można uzyskać po wypełnieniu kwestionariusza osobowego w recepcji Klubu wraz z podaniem adresu e-mailowego.
 18. Na zajęcia grupowe Członek Klubu może zapisać się maksymalnie z wyprzedzeniem 7 dni. Istnieje możliwość rezerwacji z wyprzedzeniem dłuższym niż 7 dni w recepcji klubu.
 19. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. W przypadku spóźnienia instruktor prowadzący dane zajęcia ma prawo poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.
 20. W przypadku wątpliwości instruktora prowadzącego zajęcia grupowe co do zgodności liczby osób obecnych na sali z ilością osób zapisanych na zajęcia, ma prawo do zweryfikowania tego faktu, poprzez porównanie tożsamości osób przebywających na sali z listą osób zapisanych. Członek Klubu przebywający na sali, a nie zapisany może zostać poproszony o jej opuszczenie.
 21. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeśli liczba zapisanych na te zajęcia jest mniejsza niż trzy osoby.
 22. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć grupowych mając na uwadze ilość zapisów na dane zajęcia.
 23. Wszelkie zajęcia grupowe, również te o profilu prozdrowotnym i profilaktycznym nie stanowią konsultacji medycznej.
 24. Osoby małoletnie w wieku do 11 lat będą przyprowadzane do Klubu przez rodzica lub opiekuna prawnego (lub osobę przez nich upoważnioną) oraz przez nich odbierane po zakończonych zajęciach.
 25. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformowania instruktora o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania przez dziecko określonych rodzajów ćwiczeń, w szczególności wynikających ze stanu zdrowia dziecka, problemach zdrowotnych czy innych dolegliwościach.
 26. Na rodzicu/opiekunie prawnym ciąży obowiązek zapewnienia swoim podopiecznym odpowiedniego stroju i obuwia, pod rygorem możliwości odmowy wstępu na zajęcia.
 27. Podczas zajęć dedykowanych osobom małoletnim obowiązuje bezwzględny zakaz ćwiczenia w biżuterii, a w przypadku długich włosów – nakaz ich wiązania na czas zajęć. Obowiązuje też nakaz stosowania się do wskazówek instruktora w zakresie wykonywanych zajęć oraz w kwestiach porządkowych.
 28. Rodzice/opiekuni prawni osób małoletnich mają możliwość przebywania na terenie Klubu w czasie zajęć tylko w miejscach wyznaczonych, tj. w strefie wypoczynku, czyli przestrzeni na parterze Klubu. Rodziców/opiekunów prawnych niebędących Członkiem Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z usług świadczonych przez Klub.

§ 3 SAUNA

 1. Każdy Członek Klubu korzysta z sauny na własną odpowiedzialność.
 2. Przed skorzystaniem z sauny Członek Klubu powinien skonsultować się z lekarzem oraz zapoznać się z instrukcją oraz regulaminem jej użytkowania dostępnych w pomieszczeniu z sauną.
 3. Sauna dostępna jest bezpłatnie dla Członków Klubu posiadających aktywny karnet w wyznaczonych przez Klub godzinach w sezonie zimowym. Istnieje możliwość płatnego skorzystania z sauny w innym terminie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.
 4. Sauna jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§ 4 MASAŻ

 1. Wykupienie usługi masażu równoznaczne jest ze złożeniem przez Członka klubu oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług masażu.
 2. Z usługi masażu może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców/opiekuna prawnego.
 3. Personel gabinetu masażu zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu masażu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.
 4. Członkowie klubu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń masażysty.
 5. Masażysta zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu lub rehabilitacji jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje.

§ 5 KIDS ROOM

 1. Kids room jest przeznaczony dla dzieci od 0,5 do 12 lat.
 2. Dzieci wchodzą na salę zabaw tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisłą opieką. Opiekun lub rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za cały czas przebywania dziecka w sali zabaw.
 3. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką personelu Klubu. Fakt ten należy zgłosić co najmniej 48 godzin przed planowaną wizytą.
 4. Pozostawienie dziecka pod opieką personelu Klubu jest odpłatne.
 5. Klub może odmówić przyjęcia dziecka pod opiekę personelu Klubu.
 6. Wymaga się, aby dzieci odwiedzające salę zabaw nie były w trakcie choroby w szczególności zakaźnej.
 7. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dzieci.
 8. Przebywające w Kids room dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są do stosowania poleceń personelu. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn o których mowa powyżej, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas zabawy.
 9. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Kids room, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie złożyć pisemne oświadczenie, oraz opinię lekarską, które należy wręczyć personelowi za potwierdzeniem odbioru. Wszelkie zdarzenie nie zgłoszone w sposób określony powyżej, uznane zostaną za nie powstałe w Kids room.


§ 6 RODZAJE KARNETÓW

 1. Dostępne są następujące rodzaje karnetów:

I. Fitness 4 wejścia

 1. Karnet uprawnia do 4-krotnego skorzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Power Trening, Fit Mama).
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

II. Fitness 8 wejść

 1. Karnet uprawnia do 8-krotnego skorzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Power Trening, Fit Mama).
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

III. Fitness 12 wejść

 1. Karnet uprawnia do 12-krotnego skorzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Power Trening, Fit Mama).
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

IV. Fitness Open

 1. Karnet uprawnia do nielimitowanego korzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Power Trening, Fit Mama).
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.

V. Siłownia 4 wejścia

 1. Karnet uprawnia do 4-krotnego skorzystania z siłowni w ciągu 30 dni od daty aktywacji.

VI. Siłownia 8 wejść

 1. Karnet uprawnia do 8-krotnego skorzystania z siłowni w ciągu 30 dni od daty aktywacji.

VII. Siłownia Open

 1. Karnet uprawnia do nielimitowanego korzystania z siłowni w ciągu 30 dni od daty aktywacji.

VIII. Fitness 4 wejścia + siłownia Open

 1. Karnet uprawnia do 4-krotnego skorzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Power Trening, Fit Mama) oraz nielimitowanego korzystania z siłowni.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.

IX. Fitness 8 wejść + siłownia Open

 1. Karnet uprawnia do 8-krotnego skorzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Power Trening, Fit Mama) oraz nielimitowanego korzystania z siłowni.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.

X. Fitness 12 wejść + siłownia Open

 1. Karnet uprawnia do 12-krotnego skorzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Power Trening, Fit Mama) oraz nielimitowanego korzystania z siłowni.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.

XI. Fitness Open + siłownia Open

 1. Karnet uprawnia do nielimitowanego korzystania z usług zajęć grupowych fitness (Zumba Fitness, Sexy pupa płaski brzuch, Power Trening, Fit Mama) oraz nielimitowanego korzystania z siłowni.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu 30 dni od daty aktywacji.

XII. Joga

 1. Karnet uprawnia do skorzystania z zajęć Joga w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpią więcej niż 4 zajęcia, koszt karnetu jest podnoszony w proporcji 1/4 ceny karnetu za każde dodatkowe zajęcia.
 3. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpią mniej niż 4 zajęcia, koszt karnetu jest pomniejszony w proporcji 1/4 ceny karnetu za każde zajęcia.
 4. Karnety na zajęcia Joga gwarantują jego posiadaczowi miejsce na tychże zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.
 5. W przypadku gdy posiadacz Karnetu w momencie nabywania Karnetu w recepcji Klubu z góry deklaruje niemożność uczestnictwa we wszystkich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym, pracownik Klubu rezerwuje miejsce na te zajęcia tylko we wskazanych terminach. Pozostałe wejścia mogą być wykorzystane na siłowni.
 6. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

XIII. Zdrowy kręgosłup 4 wejścia

 1. Karnet uprawnia do 4-krotnego skorzystania z zajęć Zdrowy kręgosłup.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

XIV. Zdrowy kręgosłup 8 wejść

 1. Karnet uprawnia do 8-krotnego skorzystania z zajęć Zdrowy kręgosłup.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

XV. Zdrowy kręgosłup Open

 1. Karnet uprawnia do korzystania ze wszystkich zajęć Zdrowy kręgosłup w danym miesiącu.
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z wybranych usług Klubu w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.
 3. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

XVI. Karnety na zajęcia taneczne dla dorosłych

 1. Karnet uprawnia do skorzystania z wykupionych zajęć tanecznych w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpią więcej niż 4 zajęcia w danym stylu, koszt karnetu jest podnoszony w proporcji 1/4 ceny karnetu za każde dodatkowe zajęcia.
 3. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpią mniej niż 4 zajęcia w danym stylu, koszt karnetu jest pomniejszony w proporcji 1/4 ceny karnetu za każde zajęcia.
 4. Karnety na zajęcia taneczne dla dorosłych gwarantują jego posiadaczowi miejsce na tychże zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.
 5. W przypadku gdy posiadacz Karnetu w momencie nabywania Karnetu w recepcji Klubu z góry deklaruje niemożność uczestnictwa we wszystkich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym, pracownik Klubu rezerwuje miejsce na te zajęcia tylko we wskazanych terminach. Pozostałe wejścia mogą być wykorzystane na siłowni.
 6. Istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanego wejścia na siłowni.

XVII. Karnety na zajęcia taneczne dla dzieci

 1. Karnet uprawnia do skorzystania z wykupionych zajęć tanecznych w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpią więcej niż 4 zajęcia w danym stylu, koszt karnetu jest podnoszony w proporcji 1/4 ceny karnetu za każde dodatkowe zajęcia.
 3. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpią mniej niż 4 zajęcia w danym stylu, koszt karnetu jest pomniejszony w proporcji 1/4 ceny karnetu za każde zajęcia.
 4. W przypadku zajęć odbywających się 2 razy w tygodniu, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpi więcej niż 8 zajęć w danym stylu, koszt karnetu jest podnoszony w proporcji 1/8 ceny karnetu za każde dodatkowe zajęcia.
 5. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym wystąpi mniej niż 8 zajęć w danym stylu, koszt karnetu jest pomniejszony w proporcji 1/8 ceny karnetu za każde zajęcia.
 6. Karnety na zajęcia taneczne dla dzieci gwarantują jego posiadaczowi miejsce na tychże zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.

XVIII. Wejście jednorazowe

 1. W ramach Wejścia Jednorazowego Członek Klubu uprawniony jest do pojedynczego skorzystania z usług Klubu.
 2. Wstęp Jednorazowy obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, sauna, masaż).

§ 7 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klub jest Administratorem danych osobowych Członków Klubu. Podanie danych jest dobrowolnie, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług członkowskich przez Klub.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Klub wyłącznie na podstawie udzielonej zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w zakresie, na jaki Członek Klubu wyraził zgodę.
 3. Członek Klubu przekazując swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie a także uprawnienie do przenoszenia tych danych.
 4. Klub może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa lub wyrządził szkodę na rzecz Klubu, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Członka Klubu przez organy ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 5. Klub nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Członków Klubu osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika. Korzystamy z usług zewnętrznej firmy zapewniającej platformę e-fitness, która udostępnia swoje serwery na potrzeby prowadzenia działalności, a tym samym korzystamy z usług zaufanych partnerów, których obowiązuje obowiązek zachowania poufności.

§ 8 WYKLUCZENIE Z KLUBU

 1. Klub będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także postanowienia Regulaminu, nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu Klubu, a także w przypadku naruszenia porządku publicznego. Rozwiązanie umowy jest jednoznacznie z wykluczeniem z Klubu i pozbawieniem członkostwa.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Klubu, jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie w recepcji lub na adres e-mail: studio@artdance.waw.pl.
 2. Z oferty Klubu można korzystać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny będzie w recepcji Klubu oraz na stronie www.artdance.waw.pl lub www.artfit.waw.pl